Środowisko

Mamy pełną świadomość, że sukces naszej firmy zależy w głównej mierze od spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów, ich zadowolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa otaczającej przyrodzie właściciel firmy „AG-REM”, cała kadra jak i wszyscy pracownicy przyjmują jako główne, nadrzędne założenie, produkcję konkurencyjną na ryku pod względem jakościowym i cenowym, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań wynikających z ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Świadomość ekologiczna każdego pracownika w firmie jest podstawą proekologicznego i odpowiedzialnego działania, działania ograniczającego negatywne skutki procesu produkcji. Podstawą takiego założenia jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń obowiązujących w tym zakresie, a szczególnie istotnych dla ochrony środowiska. Dodatkowo zobowiązujemy się do odpowiedzialnego i długofalowego doskonalenia systemu ochrony środowiska w naszym zakładzie. Nasz system pracy i zadań w zarządzaniu środowiskowym obejmuje wszystkich pracowników i poddawany jest cyklicznej kontroli. Obowiązek redukowania oddziaływania na przyległe tereny spoczywa na wszystkich pracownikach zakładu. Realizowany jest w takim stopniu, na jaki pozwala ekonomiczne zastosowania najlepszych, dostępnych metod oraz środków. Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy skuteczności naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, jak również dążenia do spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta, deklarujemy naszą otwartość na nowe inicjatywy. Wprowadzamy systematycznie coraz to nowsze technologie w naszej instalacji. Prowadzi to do ciągłego podwyższania jakość naszych produktów.

Założenia perspektywicznie obejmują:


systematyczne i ciągłe śledzenie nowości technicznych służących do ograniczania wpływu na środowisko i w miarę możliwości stosowanie ich do potrzeb firmy
prawidłową gospodarkę odpadami, rozwój sposobu zagospodarowania odpadów oraz coraz to wyższy procentowo
uzyskanie pozwoleń na wprowadzanie opakowań na rynek, wykonanie nowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
monitorowanie ilości wytwarzanych odpadów w Zakładzie
prowadzenie szczegółowej ewidencji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
współpraca ze społecznością i władzami lokalnymi na rzecz środowiska
tworzenie wizerunku firmy na forum lokalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez prezentacje dorobku, uczestnictwo w targach, czynną działalność proekologiczną z młodzieżą na rynku lokalnym
Idea naszej polityki ekologicznej polega na znaczącym obniżeniu emisji poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, instalowanie technologii prowadzących do znacznych oszczędności. W związku z tym uzyskaliśmy ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie negatywnego wpływu jak również wykorzystania wody, jak również ograniczenie produkowanych odpadów. Zostały stworzone miejsca składowania odpadów przeznaczonych do dalszego zagospodarowania w tym do recyklingu.
Prowadzimy spotkania, pogadanki i cykliczne szkolenia z naszymi pracownikami. Celem jest poprawa świadomości ekologicznej oraz określenia zależności i ograniczenia wpływu jaki istnieje pomiędzy zużytymi materiałami, energią a ekologią oraz sposobami i możliwościami zapobiegania oraz ograniczania zanieczyszczenia środowiska. Naszym celem jest ciągłe rozwijanie i wdrażanie polityki ekologicznej firmy oraz polepszanie wyników naszej pracy.
W celu osiągnięcia założonych celów wynikających z polityki ekologicznej firmy w zgodzie z przepisami i normami prawa wykonaliśmy OPERAT OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO. Posiadamy decyzję na wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Prowadzimy stała kontrolę poziomu emisji. Stosujemy półprodukty bezpieczne dla środowiska współpracując z dostawcami posiadającymi konieczne i zadawalające nas certyfikaty i karty charakterystyki produktu. Proces zamówień znajduje się pod ścisłym i bardzo rygorystycznym nadzorem. Wszystko w celu polepszenia jakości naszych produktów oraz sprostania wymogom naszych kontrahentów.
Poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby od kilku lat jest ustabilizowany i nie stwarza w żadnym procencie zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ciągle doskonalimy i ściśle kontrolujemy gospodarkę odpadami w naszej firmie. Prowadzimy zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z Rozporządzeniami w Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Współpracujemy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się gospodarką odpadami. Samodzielnie prowadzimy naliczenia wynikające z obowiązku wnoszenia opłaty produktowej i depozytowej. Nasze odpady selektywnie gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych przekazywane są firmom posiadającym odpowiednie pozwolenia i zgody na podstawie zawartych umów, następnie trafiają bezpośrednio do firm recyklerskich. Posiadamy na to odpowiednie dokumenty potwierdzające recykling i odzysk – DPO i DPR. Realizujemy w całości obowiązki jakie są nałożone na wytwórcę odpadów poprzez Ustawę o odpadach oraz Prawo Ochrony Środowiska stosując się do zasady gospodarowania odpadami i przestrzegając ujętych w niej artykułów prawnych.
rzetelna-button-mobile.png
rzetelna-button.jpg

AG-REM P.P.H.U. Remigiusz Gryń
Rozłazino, ul. Długa 5
84-218 Łęczyce

tel./fax : (58) 678 99 38
tel. kom : 603 683 950

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Copyright © 2016. All Rights Reserved. AG-REM P.P.H.U.